iso15

ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ (6)

Εταιρικό Προφίλ

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1980 (ΦΕΚ 3551/17.11.1980) από δύο κρατικές Τράπεζες, την ΑΤΕ και την ΕΤΒΑ ΑΕ, ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ “Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.”».

Το 1996 αλλάζει η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, όπου την πλειοψηφία έχουν οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Το 2007 μετατρέπεται σε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

Το 2021 μετατρέπεται σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και σκοπός της είναι, ιδίως:

α)    Η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

β)    Η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.

γ)    Η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής.

δ)    Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.

ε)    Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης.

στ)  Η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.

ζ)     Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.

Με ενέργειες που καλύπτουν από παραγωγικές δραστηριότητες μέχρι εκπόνηση μελετών, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων και συνεργαζόμενη στενά με όλες τις υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς, η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» έχει καθιερωθεί ως μοχλός ανάπτυξης της περιοχής.

Read more...

Οικονομικά Στοιχεία

new aniΈκθεση διαχείρισης και χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2022
 
new aniΠρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,  24-07-2023
 
Έκθεση διαχείρισης και χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2021
 
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,  05-09-2022
 
Έκθεση διαχείρισης και χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2020
 
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,  10-09-2021
 
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 02-07-2021
 
Στη σελίδα αυτή αναρτούνται στοιχεία των Γενικών Συνελεύσεων και των Ισολογισμών της εταιρείας μας.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 28-08-2020:
Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 28-08-2020 (pdf)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019 (pdf)

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 28-08-2019:
Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 28-08-2019 (pdf)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018 (pdf)

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 3-09-2018:
Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 3-09-2018 (pdf)

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 24-06-2016:
 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 19-06-2015:

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 27-06-2014:

-Πρόσκληση επαναληπτικής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων 27-06-2014 (pdf)

- Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 27-06-2014 (pdf)


- Ισολογισμός Αναπτυξιακής ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ, έτους 2013 (pdf)

 
 
Read more...

Πολιτική Ποιότητας

Το όραμα της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των ΟΤΑ και των Ιδιωτών στην Περιφέρεια Ηπείρου για την Διαχείριση Προγραμμάτων και Έργων Ιδιωτικού και Δημόσιου Χαρακτήρα σε τομείς επιστημονικούς, τεχνικούς, επιχειρηματικούς – οικονομικούς και περιβάλλοντος με τρόπο που προάγει την ανάπτυξη της Περιφέρειας και με όλους τους κανόνες Νομιμότητας και Διαφάνειας.

Κύριο εργαλείο για την επιτυχία των στόχων θα αποτελέσει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και τα κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές και δεσμεύσεις :

  • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Η διοίκηση παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
  • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
  • Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» έχει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και Ομάδα Ποιότητας που έχουν ορισθεί από τη Διοίκηση και έχουν την οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζουν ότι, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και τα κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας.

Μέσα από τη λειτουργία επιδιώκουμε να πετύχουμε:

Α) Ικανοποιημένους φορείς - πελάτες, μέσω ταχύτατης εξυπηρέτησης και ανταπόκρισης στα αιτήματά τους, αλλά και υπαλλήλους οι οποίοι θα εργάζονται κάτω από καλύτερες και πιο αποδοτικές συνθήκες εργασίας.

Β) Περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας του προσωπικού με τους φορείς - πελάτες.

Γ) Μέγιστη αξιοποίηση Κοινοτικών και Εθνικών πόρων για έργα και δράσεις ανάπτυξης

Η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού των Τμημάτων της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» και η δέσμευση της Διοίκησής της, αποτελούν τους πυλώνες της πραγματοποίησης του οράματος μας

Ο Διευθυντής

Θεοχάρης Γεώργιος

 

Read more...

Προσωπικό

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΕΣ
1  Θεοχάρης Γεώργιος Οικονομολόγος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Universita di Napoli-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο  στο τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων της σχολής Κοινωνικών Επιστημών (2014)
2 Κιτσάκης Βασίλης

Οικονομολόγος

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Οικονομικής Διαχείρισης

Παν/μιο Αθηνών- Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών
3 Γέροντα Ευαγγελία Γραμματέας Απόφοιτος Λυκείου
4 Kαρακώστα Αικατερίνη

Πολιτικός Μηχανικός

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ.Π.Θ. Πολuτεχνική Σχολή, Ξάνθη - Μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό (Ε.Α.Π.)
5 Μώκος Ηλίας

Γεωπόνος

Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Α.Π.Θ – Γεωπονική Σχολή – (ζωική παραγωγή)
6 Χρύσης Ευάγγελος Οικονομολόγος Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Π.)
7 Σταγκίκας Αριστοτέλης

Οικονομολόγος 

Προϊστάμενος Τμήματος βιώσιμης Ανάπτυξης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 
Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
8 Παντούλης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. - Τεχνικός Η/Υ Stokholm Tekniska Institout
9 Αναστασίου Μαρία Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
10 Βασιλείου Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός

Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή

- Μεταπτυχιακό 1: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (Παν. Ιωαννίνων)

- Μεταπτυχιακό 2: Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (Ε.Α.Π.)

11 Παπαϊωάνου Δημήτριος Χαράλαμπος Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (Βιολόγος) - Τεχνολόγος Ιχθυολόγος Τμ. Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
Μεταπτυχιακό: Conservation Biology (Manchester Metropolitan University),
Τεχνολ. Ιχθυολόγος (TEI Μεσολογγίου)
12 Κιτσάκη Γεωργία Ιστορικός – Αρχαιολόγος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φιλοσοφική σχολή

Read more...

Μέτοχοι

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ"
       
α/α Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο
1 Περιφέρεια Ηπείρου 106.144 318.432,00
2 Δήμος Ιωαννιτών 1.917 5.751,00
3 Δήμος Ζαγορίου 176 528,00
4 Δήμος Κόνιτσας 280 840,00
5 Δήμος Πωγωνίου 161 483,00
6 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 169 507,00
7 Δήμος Μετσόβου 207 621,00
8 Δήμος Δωδώνης 395 1.185,00
9 Δήμος Ζίτσας 253 759,00
10 Δήμος Ηγουμενίτσας 57 171,00
11 Δήμος Αρταίων 30 90,00
12 Π.Ε.Δ. Ηπείρου 366 1.098,00
13 Επιμελητήριο Ιωαννίνων 201 603,00
14 Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 472 1.416,00
15 Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 73 219,00
16 Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Ιωαννίνων 22 66,00
17 Ενωση Αγροτικών Συν/μών Θεσπρωτίας 10 30,00
  ΣΥΝΟΛΑ 110.933,00 332.799,00
Read more...

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. Αντιπρόεδρος ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ-ΡΟΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. Μέλος ΒΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
4. Μέλος ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. Μέλος ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
6. Μέλος ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. Μέλος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. Μέλος ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9. Μέλος ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
10. Μέλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. Μέλος ΤΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
     
Read more...
Subscribe to this RSS feed

simata programatos