iso15

ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ της ΟΤΔ της Ήπειρος Α.Ε. Featured

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε προσδιορισμένες χωρικές ενότητες. Η ΤΑΠΤοΚ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις των περιφερειακών ή τομεακών προγραμμάτων συμβάλλοντας μέσα από την κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού τόσο στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όσο και στους επιμέρους στόχους των πολιτικών που έχουν τεθεί στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 και στα προγράμματά του.

Οι αρχές που προωθεί η ΤΑΠΤοΚ στηρίζονται στις αρχές της προσέγγισης LEADER. Για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 στην Ελλάδα η μέθοδος αυτή υιοθετείται από όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ).

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου μετά την 1984/15-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΡΑ7Λ9-ΜΩΥ) πρόσκλησή της για την υποβολή προτάσεων στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση τριών Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ με δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», συμβάλλοντας στον Ειδικό Στόχο «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού».

Μια εκ των τριών Στρατηγικών που αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε με την 3544/28-12-2017 (ΑΔΑ: 68ΟΠ7Λ9-Ο0Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου είναι η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της ΟΤΔ της «Ήπειρος ΑΕ» με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην περιοχή Leader μέσω ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ»

Η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ της «Ήπειρος Α.Ε.», με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, θα εφαρμοστεί στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ της «Ήπειρος Α.Ε.» (ήτοι όλη η ΠΕ Ιωαννίνων εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας), μη συμπεριλαμβανομένου την περιοχή υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών (Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών, Δημοτική Ενότητα Νήσου Ιωαννίνων, Δημοτικές Κοινότητες Πεδινής, Ανατολής, Κατσικάς και Περάματος).

Κεντρικός στόχος της Στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ της ΟΤΔ «Ήπειρος Α.Ε.», είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας επικεντρωμένη σε θέματα:

 1. Αγροδιατροφικού τομέα, που περιλαμβάνει την παραγωγή και μεταποίηση στους τομείς: γαλακτοκομικών προϊόντων, μελιού, οίνου, ελαιούχων προϊόντων, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
 2. Εφαρμογής της καινοτομίας στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα της οικονομίας και στη δημιουργική βιομηχανία όπως ξυλογλυπτική, αργυροχρυσοχοΐα, βαρελοποιία, υφαντουργία, ταπητουργία, κηροποιεία, αγιογραφία, επεξεργασία μαρμάρου και πέτρας κ.α.
 3. Βιομηχανία της εμπειρίας, που συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

  Ομάδες-στόχοι της Στρατηγικής είναι:

 1. Οι άνεργοι της περιοχής παρέμβασης,
 2. Οι απασχολούμενοι που διαβιούν με εισόδημα στα όρια της φτώχειας (όπως αυτό ορίζεται στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής), ή αλλιώς φτωχοί εργαζόμενοι,
 3. Οι κάτοικοι μειονεκτικών, ορεινών και πεδινών περιοχών, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του Κεντρικού Στόχου, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλέγμα δύο Στρατηγικών Στόχων (ΣΣ). Ειδικότερα:

 • ΣΣ1: Αναβάθμιση δεξιοτήτων
 • ΣΣ2: Ενημέρωση - πληροφόρηση - ενδυνάμωση

Ο βασικός της άξονας/ πυλώνας, η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, θα επιτευχθεί μέσω αλληλοσυμπληρούμενων, με συναφείς διασυνδέσεις, ενδεικτικών παρεμβάσεων:

 1. Εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ επιμόρφωσης
 2. Διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, workshops
 3. Συμβουλευτικής/coaching
 4. Infodesk, γραφείο ενημέρωσης αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας
Last modified onTuesday, 29 May 2018 11:06

simata programatos