iso15

«New technologies in the service of developing interregional thematic routes» -Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ανάπτυξης διαπεριφερειακών θεματικών διαδρομών

Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, εγκρίθηκε το έργου με ακρωνύμιο THEMA. Επικεφαλής-εταίρος του έργου είναι η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι:

 1. η Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων,
 2. το Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης & Συνεργασίας (RCDC),
 3. ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Αλβανίας, και
 4. η Περιφέρεια Αργυροκάστρου.

Ο στόχος του έργου ΤΗΕΜΑ είναι διττός: αφενός να ενισχύσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομία της περιοχής μέσω νέων «έξυπνων» τεχνολογιών και θεματικού τουρισμού, προσελκύοντας νέο κοινό και προσφέροντας ποιοτικές και προηγμένες υπηρεσίες προς όλους και αφετέρου να βελτιώσει την συνολική εμπειρία του χρήστη που δρα ως τουρίστας στην διασυνοριακή περιοχή.  

Η διασυνοριακή περιοχή Ιωαννίνων-Αργυροκάστρου παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη μέσω του θεματικού τουρισμού – και το έργο ΤΗΕΜΑ στοχεύει σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, το έργο προτείνει λύση μέσω των νέων «έξυπνων» τεχνολογιών και δημιουργεί καινοτομία σε τρία επίπεδα: (α) σε τεχνολογικό επίπεδο, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και έναν καινοτόμο «σαν-παιχνίδι» (gamification) μηχανισμό ανταμοιβών (β) σε επίπεδο περιεχομένου, αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας υπάρχουσες διαδρομές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο σε επαγγελματίες του τουρισμού (tour agents και tour operators) (γ) σε κοινωνικό επίπεδο, προωθώντας την κοινωνικοποίηση και ενδυνάμωση των χρηστών. Οι τελικοί χρήστες της εφαρμογής είναι τουρίστες ενώ στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται τουριστικοί πράκτορες, tour operators και γενικά επαγγελματίες του τουρισμού.  

Μέσω του έργου:

 1. Θα προωθηθούν τρεις θεματικές διαδρομές: Ιστορία & Φύση (σε περιοχές UNESCO – όπως το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου), Πολιτισμός, και Υγεία & Ευεξία.
 2. Θα δημιουργηθεί εφαρμογή για «έξυπνα» τηλέφωνα
 3. Θα δοθεί έμφαση στην προώθηση της περιοχής και του έργου μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, την διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης (familiarization trips) και τύπου (press trips), κλπ
Read more...

ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ ΠΑΑ της ΟΤΔ της Ήπειρος Α.Ε.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε προσδιορισμένες χωρικές ενότητες. Η ΤΑΠΤοΚ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις των περιφερειακών ή τομεακών προγραμμάτων συμβάλλοντας μέσα από την κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού τόσο στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όσο και στους επιμέρους στόχους των πολιτικών που έχουν τεθεί στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 και στα προγράμματά του.

Οι αρχές που προωθεί η ΤΑΠΤοΚ στηρίζονται στις αρχές της προσέγγισης LEADER. Για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 στην Ελλάδα η μέθοδος αυτή υιοθετείται από όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ).

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου μετά την 1984/15-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΡΑ7Λ9-ΜΩΥ) πρόσκλησή της για την υποβολή προτάσεων στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση τριών Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ με δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», συμβάλλοντας στον Ειδικό Στόχο «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού».

Μια εκ των τριών Στρατηγικών που αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε με την 3544/28-12-2017 (ΑΔΑ: 68ΟΠ7Λ9-Ο0Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου είναι η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της ΟΤΔ της «Ήπειρος ΑΕ» με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην περιοχή Leader μέσω ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ»

Η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ της «Ήπειρος Α.Ε.», με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, θα εφαρμοστεί στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ της «Ήπειρος Α.Ε.» (ήτοι όλη η ΠΕ Ιωαννίνων εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας), μη συμπεριλαμβανομένου την περιοχή υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών (Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών, Δημοτική Ενότητα Νήσου Ιωαννίνων, Δημοτικές Κοινότητες Πεδινής, Ανατολής, Κατσικάς και Περάματος).

Κεντρικός στόχος της Στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ της ΟΤΔ «Ήπειρος Α.Ε.», είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας επικεντρωμένη σε θέματα:

 1. Αγροδιατροφικού τομέα, που περιλαμβάνει την παραγωγή και μεταποίηση στους τομείς: γαλακτοκομικών προϊόντων, μελιού, οίνου, ελαιούχων προϊόντων, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
 2. Εφαρμογής της καινοτομίας στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα της οικονομίας και στη δημιουργική βιομηχανία όπως ξυλογλυπτική, αργυροχρυσοχοΐα, βαρελοποιία, υφαντουργία, ταπητουργία, κηροποιεία, αγιογραφία, επεξεργασία μαρμάρου και πέτρας κ.α.
 3. Βιομηχανία της εμπειρίας, που συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

  Ομάδες-στόχοι της Στρατηγικής είναι:

 1. Οι άνεργοι της περιοχής παρέμβασης,
 2. Οι απασχολούμενοι που διαβιούν με εισόδημα στα όρια της φτώχειας (όπως αυτό ορίζεται στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής), ή αλλιώς φτωχοί εργαζόμενοι,
 3. Οι κάτοικοι μειονεκτικών, ορεινών και πεδινών περιοχών, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του Κεντρικού Στόχου, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλέγμα δύο Στρατηγικών Στόχων (ΣΣ). Ειδικότερα:

 • ΣΣ1: Αναβάθμιση δεξιοτήτων
 • ΣΣ2: Ενημέρωση - πληροφόρηση - ενδυνάμωση

Ο βασικός της άξονας/ πυλώνας, η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, θα επιτευχθεί μέσω αλληλοσυμπληρούμενων, με συναφείς διασυνδέσεις, ενδεικτικών παρεμβάσεων:

 1. Εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ επιμόρφωσης
 2. Διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, workshops
 3. Συμβουλευτικής/coaching
 4. Infodesk, γραφείο ενημέρωσης αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας
Read more...

ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης της ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε προσδιορισμένες χωρικές ενότητες. Η ΤΑΠΤοΚ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις των περιφερειακών ή τομεακών προγραμμάτων συμβάλλοντας μέσα από την κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού τόσο στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όσο και στους επιμέρους στόχους των πολιτικών που έχουν τεθεί στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 και στα προγράμματά του.

Οι αρχές που προωθεί η ΤΑΠΤοΚ στηρίζονται στις αρχές της προσέγγισης LEADER. Για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 στην Ελλάδα η μέθοδος αυτή υιοθετείται από όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ).

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου μετά την 1984/15-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΡΑ7Λ9-ΜΩΥ) πρόσκλησή της για την υποβολή προτάσεων στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση τριών Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ με δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

Μια εκ των τριών Στρατηγικών που αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε με την 3544/28-12-2017 (ΑΔΑ: 68ΟΠ7Λ9-Ο0Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου είναι η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών με τίτλο «Τοπικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας» με Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) την «ΉΠΕΙΡΟΣ ΑΕ».

Κεντρικός Στόχος της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ στην περιοχή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020, την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας (RIS3), την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών, τις εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και πληθυσμού, όπως αυτές προέκυψαν από τις ενέργειες διαβούλευσης, καθορίστηκαν οι στόχοι της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ:

 1. ΣΣ1:     Ενίσχυση της απασχόλησης
 2. ΣΣ2:     Ενίσχυση επιχειρηματικής κουλτούρας
 3. ΣΣ3:     Υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Η επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης τριών ομάδων δράσεων:

 1. Ολοκληρωμένες δράσεις για την υποστήριξη των ανέργων
 2. “Άυλα Φυτώρια” επιχειρηματικών ιδεών
 3. Ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άρση εμποδίων για την ένταξη τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή
Read more...
Subscribe to this RSS feed

simata programatos