iso15

ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ (6)

Εταιρικό Προφίλ

Αναπτυξιακός Φορέας, ο οποίος, με έδρα τα Ιωάννινα, καλύπτει με δραστηριότητες ολόκληρη την περιοχή της Ηπείρου.

Ιδρύθηκε το έτος 1980 (ΦΕΚ 3551/17.11.80), από δύο κρατικές Τράπεζες, την ΑΤΕ και την ΕΤΒΑ ΑΕ, ως ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ».

Το 1996 αλλάζει η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, όπου την πλειοψηφία έχουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Το 2007 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ».

Κατατάσσεται στην κατηγορία των «Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ»

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,

β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής,

γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,

δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτική ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο

Με ενέργειες που καλύπτουν από παραγωγικές δραστηριότητες μέχρι εκπόνηση μελετών, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων και συνεργαζόμενη στενά με όλες τις Υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς, η «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» έχει καθιερωθεί ως μοχλός ανάπτυξης της περιοχής δράσης της.

Read more...

Οικονομικά Στοιχεία

new aniΈκθεση διαχείρισης και χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2020
 
new aniΠρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,  10-09-2021
 
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 02-07-2021
 
Στη σελίδα αυτή αναρτούνται στοιχεία των Γενικών Συνελεύσεων και των Ισολογισμών της εταιρείας μας.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 28-08-2020:
Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 28-08-2020 (pdf)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019 (pdf)

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 28-08-2019:
Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 28-08-2019 (pdf)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018 (pdf)

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 3-09-2018:
Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 3-09-2018 (pdf)

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 24-06-2016:
 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 19-06-2015:

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 27-06-2014:

-Πρόσκληση επαναληπτικής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων 27-06-2014 (pdf)

- Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 27-06-2014 (pdf)


- Ισολογισμός Αναπτυξιακής ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ, έτους 2013 (pdf)

 
 
Read more...

Πολιτική Ποιότητας

Το όραμα της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των ΟΤΑ και των Ιδιωτών στην Περιφέρεια Ηπείρου για την Διαχείριση Προγραμμάτων και Έργων Ιδιωτικού και Δημόσιου Χαρακτήρα σε τομείς επιστημονικούς, τεχνικούς, επιχειρηματικούς – οικονομικούς και περιβάλλοντος με τρόπο που προάγει την ανάπτυξη της Περιφέρειας και με όλους τους κανόνες Νομιμότητας και Διαφάνειας.

Κύριο εργαλείο για την επιτυχία των στόχων θα αποτελέσει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και τα κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές και δεσμεύσεις :

  • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Η διοίκηση παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
  • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
  • Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» έχει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και Ομάδα Ποιότητας που έχουν ορισθεί από τη Διοίκηση και έχουν την οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζουν ότι, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και τα κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας.

Μέσα από τη λειτουργία επιδιώκουμε να πετύχουμε:

Α) Ικανοποιημένους φορείς - πελάτες, μέσω ταχύτατης εξυπηρέτησης και ανταπόκρισης στα αιτήματά τους, αλλά και υπαλλήλους οι οποίοι θα εργάζονται κάτω από καλύτερες και πιο αποδοτικές συνθήκες εργασίας.

Β) Περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας του προσωπικού με τους φορείς - πελάτες.

Γ) Μέγιστη αξιοποίηση Κοινοτικών και Εθνικών πόρων για έργα και δράσεις ανάπτυξης

Η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού των Τμημάτων της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» και η δέσμευση της Διοίκησής της, αποτελούν τους πυλώνες της πραγματοποίησης του οράματος μας

Ο Διευθυντής

Θεοχάρης Γεώργιος

 

Read more...

Προσωπικό

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΕΣ
1  Θεοχάρης Γεώργιος Οικονομολόγος
ΓΕΝΙΚΟΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣUniversita di Napoli-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο  στο τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων της σχολής Κοινωνικών Επιστημών (2014)
2 Κιτσάκης Βασίλης

Οικονομολόγος

Προϊστ. Τμ. Διοικητικού - Οικονομικού

Παν/μιο Αθηνών- Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών
3 Γέροντα Ευαγγελία Γραμματέας Απόφοιτος Λυκείου
4 Kαρακώστα Αικατερίνη

Πολιτικός Μηχανικός

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μελετών και Υποστήριξης ΟΤΑ

Δ.Π.Θ. Πολuτεχνική Σχολή, Ξάνθη - Μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό (Ε.Α.Π.)
5 Μώκος Ηλίας

Γεωπόνος

Προϊστάμενος Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Ανάπτυξης

Α.Π.Θ – Γεωπονική Σχολή – (ζωική παραγωγή)
6 Χρύσης Ευάγγελος Οικονομολόγος Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Π.)
7 Σταγκίκας Αριστοτέλης Οικονομολόγος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
8 Παντούλης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. - Τεχνικός Η/Υ Stokholm Tekniska Institout
9 Αναστασίου Μαρία Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
10 Βασιλείου Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός

Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή

- Μεταπτυχιακό 1: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (Παν. Ιωαννίνων)

- Μεταπτυχιακό 2: Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (Ε.Α.Π.)

11 Παπαϊωάνου Δημήτριος Χαράλαμπος Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (Βιολόγος) - Τεχνολόγος Ιχθυολόγος Τμ. Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
Μεταπτυχιακό: Conservation Biology (Manchester Metropolitan University),
Τεχνολ. Ιχθυολόγος (TEI Μεσολογγίου)
12 Κιτσάκη Γεωργία Ιστορικός – Αρχαιολόγος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φιλοσοφική σχολή

Read more...

Μέτοχοι

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ"
       
α/α Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο
1 Περιφέρεια Ηπείρου 106.144 318.432,00
2 Δήμος Ιωαννιτών 1.917 5.751,00
3 Δήμος Ζαγορίου 176 528,00
4 Δήμος Κόνιτσας 280 840,00
5 Δήμος Πωγωνίου 161 483,00
6 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 169 507,00
7 Δήμος Μετσόβου 207 621,00
8 Δήμος Δωδώνης 395 1.185,00
9 Δήμος Ζίτσας 253 759,00
10 Δήμος Ηγουμενίτσας 57 171,00
11 Δήμος Αρταίων 30 90,00
12 Π.Ε.Δ. Ηπείρου 366 1.098,00
13 Επιμελητήριο Ιωαννίνων 201 603,00
14 Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 472 1.416,00
15 Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 73 219,00
16 Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Ιωαννίνων 22 66,00
17 Ενωση Αγροτικών Συν/μών Θεσπρωτίας 10 30,00
  ΣΥΝΟΛΑ 110.933,00 332.799,00
Read more...

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ντέτσικας Κωνσταντίνος
2. Αντιπρόεδρος Μασαλάς Βασίλειος
3. Μέλος Μακρυγιάννη-Ρόκκου Ελένη
4. Μέλος Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος
5. Μέλος Βάββας Φώτιος
6. Μέλος Πρέντζας Ευάγγελος
7. Μέλος Εξάρχου Ελισάβετ
8. Μέλος Αλεξίου Χριστίνα
9. Μέλος Βασιλείου Βασίλειος
Read more...
Subscribe to this RSS feed