ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ (16-3-2020)

3α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ