ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΟΥ ( 10-6-2020 )

3α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΣΠΕ