ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ (6)

Εταιρικό Προφίλ

Αναπτυξιακός Φορέας, ο οποίος, με έδρα τα Ιωάννινα, καλύπτει με δραστηριότητες ολόκληρη την περιοχή της Ηπείρου.

Ιδρύθηκε το έτος 1980 (ΦΕΚ 3551/17.11.80), από δύο κρατικές Τράπεζες, την ΑΤΕ και την ΕΤΒΑ ΑΕ, ως ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ».

Το 1996 αλλάζει η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, όπου την πλειοψηφία έχουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Το 2007 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ».

Κατατάσσεται στην κατηγορία των «Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ»

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,

β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής,

γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,

δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτική ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο

Με ενέργειες που καλύπτουν από παραγωγικές δραστηριότητες μέχρι εκπόνηση μελετών, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων και συνεργαζόμενη στενά με όλες τις Υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς, η «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» έχει καθιερωθεί ως μοχλός ανάπτυξης της περιοχής δράσης της.

Read more...

Οικονομικά Στοιχεία

Πολιτική Ποιότητας

Το όραμα της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των ΟΤΑ και των Ιδιωτών στην Περιφέρεια Ηπείρου για την Διαχείριση Προγραμμάτων και Έργων Ιδιωτικού και Δημόσιου Χαρακτήρα σε τομείς επιστημονικούς, τεχνικούς, επιχειρηματικούς – οικονομικούς και περιβάλλοντος με τρόπο που προάγει την ανάπτυξη της Περιφέρειας και με όλους τους κανόνες Νομιμότητας και Διαφάνειας.

Κύριο εργαλείο για την επιτυχία των στόχων θα αποτελέσει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και τα κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές και δεσμεύσεις :

  • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Η διοίκηση παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
  • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
  • Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» έχει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και Ομάδα Ποιότητας που έχουν ορισθεί από τη Διοίκηση και έχουν την οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζουν ότι, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και τα κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας.

Μέσα από τη λειτουργία επιδιώκουμε να πετύχουμε:

Α) Ικανοποιημένους φορείς - πελάτες, μέσω ταχύτατης εξυπηρέτησης και ανταπόκρισης στα αιτήματά τους, αλλά και υπαλλήλους οι οποίοι θα εργάζονται κάτω από καλύτερες και πιο αποδοτικές συνθήκες εργασίας.

Β) Περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας του προσωπικού με τους φορείς - πελάτες.

Γ) Μέγιστη αξιοποίηση Κοινοτικών και Εθνικών πόρων για έργα και δράσεις ανάπτυξης

Η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού των Τμημάτων της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» και η δέσμευση της Διοίκησής της, αποτελούν τους πυλώνες της πραγματοποίησης του οράματος μας

Ο Διευθυντής

Γεράσιμος Παπαηλίας

Read more...

Προσωπικό

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΤΥΧΙΟ
1. Παπαηλίας Γεράσιμος Οικονομολόγος - Διευθυντής Α.Β.Σ.Π.   MASTER
στην Αγροτ.Οικονομία
2. Κιτσάκης Βασίλης Οικονομολόγος - Αν/τής Διευθυντής Παν/μιο Αθηνών Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών
3. Γέροντα Ευαγγελία Γραμματέας Απόφοιτος Λυκείου
4. Παντούλης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. - Τεχνικός Η/Υ Stokholm Tekniska Institout
5. Σταγκίκας Αριστοτέλης Οικονομολόγος Οικονομικών Επιστημών,Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη,
Μεταπτυχιακό στη Διοίκιση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με ειδίκευση στο Marketing, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
6. Στεργίου Μαίρη Γεωπόνος Α.Π.Θ - Γεωπονική - Κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας
7. Μώκος Ηλίας Γεωπόνος Α.Π.Θ - Γεωπονική - Κατέυθυνση ζωϊκής παραγωγής
8. Kαρακώστα Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Πολuτεχνική Σχολή, Ξάνθη - Μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό (Ε.Α.Π.)
9. Χρύσης Ευάγγελος Οικονομολόγος Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Π.)
10. Θεοχάρης Γιώργος Οικονομολόγος Universita di Napoli
       
11. Αναστασίου Μαρία Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Ιωααννίνων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
12. Παπαιωάνου Χαρητάκης Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (Βιολόγος), M.Sc. Conservation Biology, Τεχνολόγος Ιχθυολόγος, Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (Βιολόγος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης),
M.Sc. Conservation Biology (Manchester Metropolitan University),
Τεχνολόγος Ιχθυολόγος (TEI Μεσολλογγίου)
13. Ζαβογιάννη Καλλιόπη Κοινωνική Πολιτική κ΄ Κοινωνική Ανθρωπολογία Πάντειο Παν/μιο Αθηνών
14. Βασιλείου Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός

Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή

- Μεταπτυχιακό 1: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (Παν.
Ιωαννίνων)

- Μεταπτυχιακό 2: Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (Ε.Α.Π.)

15. Κιτσάκη Γεωργία Ιστορικός – Αρχαιολόγος Πανεπιστήμιο Ιωααννίνων
Read more...

Μέτοχοι

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ"
       
α/α Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο
1 Περιφέρεια Ηπείρου 106.144 318.432,00
2 Δήμος Ιωαννιτών 1.917 5.751,00
3 Δήμος Ζαγορίου 176 528,00
4 Δήμος Κόνιτσας 280 840,00
5 Δήμος Πωγωνίου 161 483,00
6 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 169 507,00
7 Δήμος Μετσόβου 207 621,00
8 Δήμος Δωδώνης 395 1.185,00
9 Δήμος Ζίτσας 253 759,00
10 Δήμος Ηγουμενίτσας 57 171,00
11 Δήμος Αρταίων 30 90,00
12 Π.Ε.Δ. Ηπείρου 366 1.098,00
13 Επιμελητήριο Ιωαννίνων 201 603,00
14 Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 472 1.416,00
15 Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 73 219,00
16 Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Ιωαννίνων 22 66,00
17 Ενωση Αγροτικών Συν/μών Θεσπρωτίας 10 30,00
  ΣΥΝΟΛΑ 110.933,00 332.799,00
Read more...

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Πρόεδρος : Ντέτσικας Κωνσταντίνος
2. Αντιπρόεδρος : Μασαλάς Βασίλειος
3. Διευθύνων Σύμβουλος : Ρόκου Ελένη
  Μέλος : Δοβανάς Ελευθέριος
5. Μέλος : Λάμπρη Ροζίνα
6. Μέλος : Τσίγκρος Ιωάννης
7. Μέλος : Δεβέκος Μιχαήλ
8. Μέλος : Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος
9. Μέλος : Πορφύρης Αθανάσιος
Read more...
Subscribe to this RSS feed